Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

Kalite

Yaklaşımımız

 

Kurum Kalite Politikasına Genel Bakış
Kurum, kalite politikası olarak hastalarına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti vermeyi amaç edinmiştir.
Kalite Politikasının amacı, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir sağlık
hizmeti sağlayabilmek adına fonksiyonları, süreçleri, sistemleri ve sonuçları sistematik bir biçimde
değerlendirmek için izlenecek yolları belirlemektedir.
Kalite politikası tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Tüm hastane çalışanları, belirlenmiş olan hasta
güvenliği politikaları doğrultusunda bakım vermekten, verilen bakımın kalitesinin iyileştirilmesi için fırsatları
belirlemekten ve kalite iyileştirme çalışmalarında aktif rol almaktan sorumludur.

Kurum Kalite Politikasının Amacı
• Kurumda uygulanan tüm kalite sistemlerinin uyum içinde (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları,
American Accreditation Commission International (AACI), ISO, Bebek Dostu Hastane) gerekliliklerini
uygulamak ve sürekliliğini takip etmek
• Kurumun misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejileri doğrultusunda, etik değerlerden ödün vermeden
kalite geliştirme ve hasta güvenliği çalışmalarını sürdürmek.
• Eğitimi ön planda tutan kanıta dayalı iyileştirme araçlarını kullanarak Kurumda kalite ve hasta güvenliği
seviyesini yükseltmek.
• Her düzeyde etkili iletişimi ve multidisipliner çalışmayı desteklemek
• Çağdaş tıbbın gerektirdiği modern teknoloji ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak
• Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
• Halk sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara katkıda bulunmak
• Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak
• Optimum mali performansı sağlamak
• Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak
• Sürekli gelişimi sağlamak
• Kurumun sistemlerini ve süreçlerini iyi uygulamalar doğrultusunda kurgulamak ve geliştirmek.

Kalite Birimi Olarak Görevlerimiz
• Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak
• Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
• Öz değerlendirmeleri yönetmek
• Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek
• Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak
• Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek, takibini
sağlamak.
 

Kalite Hedefleri
• Hasta Kimliğinin Doğru Belirlenmemesinden kaynaklı hataların önüne geçilmesi
• Sağlık çalışanları arasında Etkin İletişiminin sürecinin geliştirilmesi
• Yüksek riskli ilaçların kullanımına bağlı olarak gelişebilecek istenmeyen ve beklenmeyen olayların önüne
geçilmesi
• Güvenli cerrahi uygulama süreçlerinden ortaya çıkabilecek istenmeyen ve beklenmeyen olayların önlenmesi
• Sağlık hizmeti ile ilişki enfeksiyonların azaltılması için el hijyeni sağlanması
• Düşme olaylarının önüne geçerek ortaya çıkabilecek istenmeyen ve beklenmeyen olayların engellenesi
• Hasta güvenliği çalışmalarına tüm çalışanların katılımı ve bilgilendirmesi sağlanarak istenmeyen ve
beklenmeyen olayların önüne geçilmesi
• Verilen hizmetin kalitesini belgeleyen çalışmaların hedeflere uygun olarak sürekliliğini sağlamak
• Ortaya çıkabilecek hasta güvenliği kapsamındaki tüm risklerin proaktif olarak değerlendirilmesi ve önlem
alınmasının sağlanması
• Komitelerin belirlenen periyotta toplanmasının sağlanması
• Standartlar ve işleyiş ile uyumlu olarak var olan dokümantasyonun yalınlaştırılması
• Hasta bakım sürecinde standardizasyonun sağlanması
• Performans göstergeleri, yasa ve yönetmelikler, ulusal ve uluslararası standartlar, Kurumda hedef ve stratejileri
ile hasta güvenliğini geliştirmeye yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Kalite
Standartları için yayınladığı Gösterge Yönetim Rehberi izlenir. Her bir performans göstergesinin kimliği yerine
geçen gösterge kartı Kalite Bölümü tarafından oluşturulur. Veri toplama sıklığı, analiz periyodu ve veri paylaşım
yöntemi bu kartlarda yazılıdır.


KALİTE ORGANİZASYON YAPIMIZ
Kalite Organizasyon yapısı, Kalite "Organizasyon Şeması” nda belirtilmiştir.


KOMİTELERİMİZ:
• Kalite Konseyi
• Bilgi Yönetimi ve Güvenliği Komitesi
• Radyasyon Güvenliği Komitesi
• Transfüzyon ve Hemovijilans Komitesi
• Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Komitesi
• İlaç Yönetimi ve Güvenliği ve Antibiyotik Komitesi
• Tesis ve Risk Güvenliği Komitesi
• Enfeksiyon Kontrol Komitesi
• Hasta ve Ailesinin Hakları Komitesi
• Çalışanların Niteliği ve Eğitim Komitesi
• Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
• Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Komitesi
• Nutrisyon Komitesi
• Mavi Kod ve CPR Komitesi
• Hastaların Bakımı Ve Hastaların Değerlendirilmesi Komitesi
• Anestezi Ve Cerrahi Güvenliği Komitesi
• Hasta Ve Hasta Yakınlarının Eğitimi Komitesi
• Tıp Eğitimi Komitesi / İnsan Katılımlı Araştırmalar (Klinik Araştırmalar)
• Bebek Dostu Hastane Komitesi
• Tesis Kulanımı İnceleme Komitesi
• Opioid Komitesi


“Kalite Komiteleri Görev Yetki ve Sorumlulukları Prosedürü ”ne uygun olarak görev, yetki ve sorumluluklarında
belirtilen konuları belirtilen tarihlerde toplanarak değerlendirir ve kararlarını alırlar.
Kalite sorumlulukları üç ayda en az bir kez olmak üzere bir araya gelip Kalite süreçleri ile ilgili sorunları paylaşırlar.

EKİPLERİMİZ:
• Mavi Kod Ekibi
• Beyaz Kod Ekibi
• Pembe Kod Ekibi
• İç Denetim Ekibi
• Tesis Turu Ekibi

KALİTE YÖNETİMİ:
• Doküman Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Denetim Süreçleri
• Kurumsal Verimlilik
• İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
• Afet ve Acil Durum Yönetimi
• Eğitim Yönetimi
• Sosyal Sorumluluk
• Göstergelerin İzlenmesi

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARIMIZ:
Her bölümü temsil eden sorumluluk düzeyinde çalışanlar tarafından oluşturulmuştur.

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLERİMİZ:
• Tıbbi Hizmetler
• Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri
• Hasta Hizmetleri
• Hasta Hakları
• İş Sağlığı ve Güvenliği

SAĞLIK HİZMETLERİMİZ:
• Acil Servis
• Ağız ve Diş Sağlığı
• Hasta Bakımı
• İlaç Yönetimi
• Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü
• Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri
• Radyasyon Güvenliği
• Biyokimya Laboratuvarı
• Mikrobiyoloji Laboratuvarı
• Patoloji Laboratuvarı
• Transfüzyon Hizmetleri
• Doğum Hizmetleri
• Diyaliz Ünitesi
• Kemoterapi Hizmetleri
• Organ ve Doku Nakli Hizmeti
• Ameliyathane
• Palyatif Bakım
• Yoğun Bakım Ünitesi (Genel Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım ve)
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon


DESTEK HİZMETLERİMİZ:
• Tesis Yönetimi
• Otelcilik Hizmetleri
• Bilgi Yönetimi
• Malzeme ve Cihaz Yönetimi
• Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi
• Atık Yönetimi
• Dış Kaynak Kullanımı
• İş Sağlığı ve Güvenliği


BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ
Hizmet verilen kurum, kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarının güvenini temin etmek ve bilgi varlıklarımızın
güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz hasta/hasta yakınları,
resmi kurumlar ve tedarikçilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği,
elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek
öneme sahiptir.
Bunun için; ISO 27001:2013 standardına, müşteri özel isteklerine, tüm yasal düzenlemelere ve hizmetin sunumu
ilgili diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZIN ANA İLKELERİ OLARAK
• İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi şahsına, hastalarına/hasta yakınlarına, personeline, tedarikçilerine ve
çözüm ortaklarına ait tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması
• Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski
kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetiminin oluşturulması
• Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerinden gelen yükümlülükleri
karşılamak ve bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak zararları engellemeyi
• İç veya dış, kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehditlere karşı kurum bilgilerini korumayı
• Bilgi gizliliğinin, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunması
• İş sürekliliği sağlamak ve olası zararları en aza indirmeyi
• Sürekli iyileştirme için çaba sarf etmek, değişen ve gelişen bilgi varlıkları ve bu varlıkların gelişen ve değişen
saklama, iletme, kullanma ortamlarına uyum sağlamayı
• Bilgi Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamayı ve daha iyiye doğru devamlı geliştirmeyi, sürekli
iyileştirmeyi
• Politikamızı bütün çalışanlarımıza ve herkesin incelemesine açık tutmayı taahhüt ederiz.