Bize Sorun

Aşağıdaki formu doldurarak bilgi talep edebilirsiniz.

7/24 Yanınızdayız

KVK Kanunu

Yaklaşımımız

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Okan Üniversitesi Hastanesi ("Hastane") olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Her bir hastanemizin bağlı bulunduğu tüzel kişilik bilgileri aşağıdaki listede yer almaktadır.

Hastane / İşleten Tüzel Kişilik

Okan Üniversitesi Hastanesi

Okan Üniversitesi Acıbadem Polikliniği

 

Hastalarımız/ Refakatçilerimizin/ Ziyaretçilerimizin/ Çalışanlarımız/ Çalışan adaylarımız

tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Sağlık Grubumuz tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Okan Sağlık Grup Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, Refakatçilerimizden, Ziyaretçilerimizden, Çalışanlarımızdan, Çalışan Adaylarımızdan sağladığımız sağlık hizmetleri ve idari hizmetler çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm'de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

- Adınız, soyadınız, T.C. kimlik bilgileriniz, Pasaport numaranız,
- Doğum yeri ve tarihiniz, Cinsiyetiniz,
- Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz,
- Hastane tarafından size oluşturulan hasta protokol numaranız,
- Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz (IBAN vb.),
- Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik

  verileriniz,
- Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete

  bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
- Bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,
- Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
- Otopark/vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
- okanüniversitesi.com web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda

  paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
- e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer

  verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;

b. kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;

c. randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;

d. Sağlık Grup'un iç işleyişini planlanma ve yönetme,

e. hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;

f. faturalandırma yapılması;

g. kimliğinizin doğrulanması;

h. anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;

i. uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;

j.hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;

k. sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
l.Sağlık Grup'un iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;

m. sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;

n. hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
o. ilaç veya tıbbi cihaz temini.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2'de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Okan Sağlık Grup'un sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizin Okan Sağlık Grup tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan "KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu"nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek veya web sitesinde yer alan İletişim Formu ile ileterek kişisel verilerinizin;

a) herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
d) kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
e) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
f) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup'un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g) kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
h) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Sağlık Grubumuzun talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hastane  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.